ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เกี่ยวกับศูนย์โลจิสติกส์และการค้าชายแดน


LRUMOOC
ปิดการลงทะเบียนแล้ว

About This Course

รายวิชานี้ประกอบด้วย 3 เนื้อหาหลัก คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 2) การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ 3) ผู้ประกอบการใหม่

โดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Requirements

รายวิชาสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป

Course Staff

ณปาล

นางสาวณปาล อุทยารัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เยาว์ธิดา

นางเยาว์ธิดา รัตนพลแสน

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

ภัทร์ณัฐสุดา

นางสาวภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.