ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development


LRU

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. สามารถอธิบายนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

2. มีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้าง ความสามารถและข้อจำกัดของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน

3. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก จำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขแอปพลิเคชันบนระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

4. เข้าใจหลักการและสามารถแจกจ่ายแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้ทั่วไปได้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Enroll